اخبار جدید سیاسی

رئیس قوه قضاییه: سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم