اخبار جدید اقتصادی

تقاضای جهانی برای نفت به 100 هزار بشکه در روز رسید