اخبار جدید گوناگون

قطع ۴۰۰۰ اصله درخت در جنگل نور برای ساخت پارکینگ