اخبار جدید خودرو

تولید خودرو ایران با ۱۲ درصد رشد به مرز ۱.۲ میلیون رسیده است