اخبار جدید اقتصادی

کارگران بخش خصوصی شامل سقف حقوق ۵۰ میلیونی نیستند