اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زن جوان اهل ارومیه توسط شوهرش به شکل فجیعی به قتل رسید