اخبار جدید گردشگری

در گردنه تته کردستان همیشه زمستان است!