اخبار جدید اقتصادی

نفت به عنوان طلا سیاه، گران شد