اخبار جدید سیاسی

نمایندگان مجلس میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی را تعیین کردند