اخبار جدید اقتصادی

آیا خبر لغو مصوبه دستمزد کارگران واقعی است؟