اخبار جدید سیاسی

اظهار نظر و دستور فوری رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه مشارکت مردم در تولید