اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بلندقدترین زن جهان در آمریکا زندگی می‌کند