اخبار جدید سیاسی

کاظم صدیقی در نماز جمعه امروز تهران از رهبر و مردم عذرخواهی کرد