اخبار جدید اقتصادی

قیمت تخم مرغ به 68هزار تومان رسید