اخبار جدید ورزشی

پرسپولیس به کنسرسیوم بانک ها و استقلال به هلدینگ خلیج فارس واگذار خواهند شد