اخبار جدید بین الملل

فقر روز افزون در آلمان دامنگیر شهروندانش شد