اخبار جدید اقتصادی , اخبار جدید بین الملل

نقش مهم چشم بادامی ها در اقتصاد جهان