اخبار جدید بین الملل

وتوی آمریکا توسط وزارت خارجه سوریه محکوم شد