اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هشدار سطح نارنجی هواشناسی، بارش شدید در کل کشور