اخبار جدید سیاسی

تصویر مقایسه استقبال از رئیسی و روحانی در پاکستان