اخبار جدید سیاسی

دلیل اینکه رئیسی مسئولیت کارهای دولت خودش را نمی‌پذیرد چیست؟