اخبار جدید فرهنگی

فیلمبرداری فیلم جدیدی از کارگردان باربی به اسم «نارنیا» را شروع شد