اخبار جدید فناوری

واردات ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه در فروردین ماه سال ۱۴۰۳