اخبار جدید خودرو

وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو تیم کارشناسی تعیین کرد