اخبار جدید سیاسی

دولت بایدن، توافق دفاعی و امنیتی با عربستان سعودی را امضا نخواهد کرد