اخبار جدید گوناگون

جریمه سنگین برای خودروهایی که بر روی خط عابر پیاده توقف داشتند