اخبار جدید اقتصادی

یکی از عوامل فرار ارز از کشور اتباع افغانستان هستند