اخبار جدید اقتصادی

مقدار مستمری از کار افتادگان چقدر است؟