اخبار جدید فناوری

اولین تصویر بزرگ‌ترین هواپیمای سوخت‌رسان رادارگریز جهان منتشر شد