اخبار جدید بین الملل

5 نظامی صهیونیست در شهر حیفا با خودرو زیر گرفته شدند!