اخبار جدید اقتصادی

وام ویژه 200 میلیون تومانی با کارمزد 5 درصد برای کشاورزان