اخبار جدید بین الملل

وتو کردن لایحه عوامل خارجی توسط رئیس جمهور گرجستان