اخبار جدید سیاسی

مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و امریکا در عمان ادامه دارد