اخبار جدید اجتماعی و حوادث

40 تیم واکنش سریع در منطقه سانحه حضور یافتند