اخبار جدید سیاسی

چه کسی جایگزین وزیر امور خارجه شد؟