اخبار جدید بین الملل

شورای امنیت با قطعنامه روسیه درباره تسلیحات در فضا مخالف است