اخبار جدید بین الملل

صحبت های پادشاه بحرین درباره پیشرفت چشمگیر روسیه در عرصه اقتصادی