اخبار جدید بین الملل

نوروز، در این کشور تعطیل رسمی اعلام شد