اخبار جدید بین الملل

شرکت نکردن بایدن در این نشست مهم