اخبار جدید سیاسی

کیهان: برای مردم مهم نیست چه کسی رئیس مجلس باشد