اخبار جدید گوناگون

نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی مبنی بر تعطیلی شنبه ها