اخبار جدید بین الملل

آمریکا دو قانون برای محافظت کودکان در فضای مجازی تصویب کرد