اخبار جدید گوناگون

مهاجران افغان از ایران خارج می شوند