اخبار جدید اقتصادی

آمار تولید نفت خام کشور از زبان وزیر نفت