اخبار جدید فناوری

دسترسی به APIهای شرکت OpenAI برای ایران, روسیه و چین مسدود می‌شود