تغییر باورهایم موجب شد من میلیاردر شوم
آراد برندینگ

تغییر باورهایم موجب شد من میلیاردر شوم

تولید سرکه مرا برای سالیان درازی ثروتمند کرد
آراد برندینگ

تولید سرکه مرا برای سالیان درازی ثروتمند کرد

خلاقانه فکر کردم و سرنوشتم عوض شد
آراد برندینگ

خلاقانه فکر کردم و سرنوشتم عوض شد

سرکه رنگ خوش ثروت را به زندگی ام افزود!
آراد برندینگ

سرکه رنگ خوش ثروت را به زندگی ام افزود!

این رب رنگ خوشی را به ثروتم افزود!
آراد برندینگ

این رب رنگ خوشی را به ثروتم افزود!

با مقایسه و رویا پردازی درآمدم چند برابر شد
آراد برندینگ

با مقایسه و رویا پردازی درآمدم چند برابر شد

پتو گلبافت و پول برای خوابی پر از آرامش
آراد برندینگ

پتو گلبافت و پول برای خوابی پر از آرامش

خانه ثروتم را با موزاییک ساختم
آراد برندینگ

خانه ثروتم را با موزاییک ساختم

دانه های برنج زندگی رویایی من را ساخت
آراد برندینگ

دانه های برنج زندگی رویایی من را ساخت

با گلدان گل ‌های ثروت را در زندگی ام کاشتم
آراد برندینگ

با گلدان گل ‌های ثروت را در زندگی ام کاشتم

ثروتم رنگ و بوی زعفران را به خود گرفت
آراد برندینگ

ثروتم رنگ و بوی زعفران را به خود گرفت

رفاه زندگی خود را با پسته تامین کردم
آراد برندینگ

رفاه زندگی خود را با پسته تامین کردم

سیر مرا به قله ثروت رساند
آراد برندینگ

سیر مرا به قله ثروت رساند

کاشی و سرامیک به ثروت زندگی ‌ام جلا داد
آراد برندینگ

کاشی و سرامیک به ثروت زندگی ‌ام جلا داد

تمرکز دائمی من بر ثروت آن را به سویم می کشد!
آراد برندینگ

تمرکز دائمی من بر ثروت آن را به سویم می کشد!

تندی فلفل به طعم خوش ثروت می ارزد
آراد برندینگ

تندی فلفل به طعم خوش ثروت می ارزد

top