واگذاری فوری یک میلیون اشتراک اینترنت خانگی به ترتیب اولویت ثبت‌نام

واگذاری فوری یک میلیون اشتراک اینترنت خانگی به ترتیب اولویت ثبت‌نام