اخبار جدید حادثه تروریستی

تسلیت رییس شورای شهر تهران به مردم افغانستان درپی حادثه تروریستی کابل

تسلیت رییس شورای شهر تهران به مردم افغانستان درپی حادثه تروریستی کابل