سیاسی

رحیم‌پور ازغدی: کسانی که می‌گویند انتقاد نکنید خودشان باعث تضعیف نظام می‌شوند