اخبار جدید سربازی

حداقل حقوق سربازان، ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان

حداقل حقوق سربازان، ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان